Unesite ključnu riječ

O NAMA

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, aktivisti YiHR-a i 35mm podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika.

VIŠE

Građanska alijansa – Zajedno za bolje društvo

Nakon godina ratova i raspada bivše države, tranzicione promjene javne uprave i pravosudnog sistema često su povezane sa komplikovanim neefikasnim procedurama, nedostatkom transparentnosti i odgovornosti prema običnim građanima kao primarnim korisnicima njihovih usluga. Skoro cijelu deceniju, aktivisti YiHR-a i 35mm podržavaju građane u borbi za građanska i ljudska prava, pomažući im u prevazilaženju problema slabe institucionalne saradnje i neodgovarajućeg tumačenja pravnih normi, kao i sporosti i nedostatka odgovornosti pojedinih državnih službenika.

Crna Gora je građansko i demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava. Crna Gora se razvija kao društvo aktivnih i informisanih gradana, a državne instutucije funkcionišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ostvarivanja javnog interesa. – Vizija

Podržavali smo, štitili i jačali protok informacija između građana i institucija, kroz besplatnu pravnu pomoć i promovisanje njihovih prava putem ciljanih aktivnosti medijskog zastupanja. Istraživali smo efikasnost i transparentnost rada javnih službi prema običnim građanima, a posebno marginalizovanim grupama. Informisanjem smo podigli svijest javnosti i donosilaca odluka o ljudskim pravima i demokratiji, kao i odgovornost vlasti i efikasnost njenih institucija. Izgradili smo kapacitete predstavnika civilnog društva, političara i novinara i promovisali njihovo umrežavanje.

Gradanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija. – Misija

Naše društvo je pretrpano sa konceptima koji dobro zvuče -“hrabrost, građanska akcija, javni interes, odgovornost vlasti i građana, poštovanje i jačanje građanskih i ljudskih prava, građanske vrijednosti, odgovornost izabranih poslanika, održivo i odgovorno korišćenje resursa”, ali u praksi nisu primijenjeni. Mi smo odlučni da ovi koncepti postanu realnost. Stoga su 35mm I YiHR odlučili da ujedine znanja, programe i sva druga sredstva u organizaciju

Istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja. – Vrijednosti

 

“Građanska alijansa”

Kroz spajanje dvije dobro uspostavljene NVO u Građansku alijansu, namjeravamo da intenziviramo naš rad na podršci individualnih građanskih prava prema državnom sistemu. U tom pravcu, Građanska alijansa će unaprijediti monitoring pravosudnih organa i javne uprave na opštinskom i nacionalnom nivou. Radićemo na jačanju interakcije između građana i državnih organa, kroz aktivno javno zastupanje i konstruktivan kritički pristup.

Kao Građanska alijansa želimo da na pravi način i efikasno doprinesemo uspostavljanju aktivnog civilnog društva zasnovanog na principima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava. Takođe ćemo sarađivati i povezivati se sa sličnim organizacijama iz regiona, shodno zajedničkim osobinama nekada jedinstvenog kulturnog područja, opterećenog sličnim tranzicijskim problemima i zajedničkom evropskom perspektivom. Ostajemo otvoreni za uključivanje pojedinaca i organizacija.

Danas mi mislimo na budućnost i nadamo se da dijelite naš entuzijazam u pogledu ovog zajedničkog poduhvata. Pomozite nam da Građanska alijansa postane faktor na koji možete da računate.

VIZIJA

Crna Gora je građansko i demokratsko društvo, zasnovano na vladavini prava. Crna Gora se razvija kao društvo aktivnih i informisanih gradana, a državne instutucije funkcionišu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima s ciljem ostvarivanja javnog interesa.

MISIJA

Gradanska alijansa (GA) kvalitetno i efikasno doprinosi uspostavljanju građanskog i demokratskog društva, kroz jačanje kapaciteta i podršku građanskim inicijativama, zaštitu i promociju ljudskih prava i kontrolu rada državnih institucija.

VRIJEDNOSTI

Istina, pravda, mir, tolerancija, odgovornost, jednakost, timski rad, aktivizam, transparentnost, stalno učenje i saradnja.

TIM

Edina Hasanaga Čobaj
Edina Hasanaga Čobaj
Finansijsko - administrativna direktorica
Boris Raonić
Boris Raonić
Programski direktor
Milan Radović
Milan Radović
Koordinator programa ljudskih prava i pravde
Zoran Vujičić
Zoran Vujičić
Pravni savjetnik
Blažo Crvenica
Blažo Crvenica
Konsultant
Kristina Ćetković
Kristina Ćetković
Koordinatorka medijskog programa
Darko Ivanović
Darko Ivanović
Medijski savjetnik
Jelena Vukoslavović
Jelena Vukoslavović
Projektni asistent
Zoran Zola Vujačić
Zoran Zola Vujačić
Office i IT menadžer
Aleksandra Vukčević
Aleksandra Vukčević
Projektni asistent

ČLANICE

yihr
YIHR

Inicijativa mladih za ljudska prava - Crna Gora (YIHR) je nevladina i ne-profitna organizacija, čiji se rad zasniva na uvjerenju da ljudska prava i građanske vrijednosti predstavljaju osnov otvorenog i naprednog društva kojem težimo.

Misija Inicijative je da kvalitetno i aktivno doprinese rezvoju takvog društva u Crnoj Gori, kao i kroz mrežu saradnje sa njenim partnerskim organizacijama, regionu Zapadnog Balkana.

35mm-bijela slova
NVO ''35mm''

NVO ''35mm'' je nevladina, neprofitna organizacija čija je vizija promovisanje univerzalnih demokratskih vrijednosti, poštovanje ljudskih prava i vladavine prava, u cilju doprinosa pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i ostalim procesima integracije.

NVO ''35mm'' je članica nevladine fondacije Građanska alijansa od 2011. godine

PODRŠKA I SARADNJA

SPS vektorski cg-plava slova
ŠPS

Škola političkih studija je projekat za dodatno obrazovanje lidera svih sektora društva, za aktivno učešće u javnom životu, uz poštovanje vrijednosti demokratije, tolerancije, ljudskih prava i argumentovanog dijaloga

gi
GRAĐANSKI INSTITUT

Građanski institut je formiran kako bi podržao marginalizovane grupe da ostvare svoja prava i slobode koja imaju kao radnici, potrošači i pacijenti.

ticemese
Tiče me se

Platforma TiceMe.Se je namijenjena građanima/kama koji/e žele biti adekvatno informisani o društvenim, ekonomskim, političkim i drugim problemima u zemlji. Posvećena je onima koji teže da aktivno učestvuju u borbi za građanska i ljudska prava

Kontakt